ยานไร้คนขับฉีดด่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 120,000 บาท
อายุการใช้งาน: 7 ปี
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี มากอ้น
นวัตกร: นายวรรณะ ขุนเดื่อ
วันที่ติดตั้ง: 10 ต.ค. 2563
ติดตั้งที่: หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6
วันที่เริ่มใช้: 10 ต.ค. 2563
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ต. ควนรู อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

ใช้สำหรับฉีดพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่ ฉีดพ่นได้ทั้งชนิดปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเม็ด รวมถึงหว่านเมล็ดพันธุ์ได้