การบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตกรรม IoT
ประเภท: นวัตกรรมระบบแจ้งเตือนภัย
มูลค่า: 300,000 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ ณัฐพล แก้วทอง
นวัตกร:
วันที่ติดตั้ง: 28 ธ.ค. 2563
ติดตั้งที่: ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
วันที่เริ่มใช้: 28 ธ.ค. 2563
พื้นที่ใช้งาน: ตำบลคูขุด ต. คูขุด อ. สทิงพระ จ. สงขลา

ตรวจวัดค่าความเค็ม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำสำรองน้ำ บนแหล่งน้ำผิวดิน