เตาอบหมูย่างพลังงานชีวมวล
ประเภท: นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
มูลค่า: 200,000 บาท
อายุการใช้งาน: 10 ปี
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี วุ่นศรี
นวัตกร: นางณิชมน ตั้นสุย
วันที่ติดตั้ง: 27 ม.ค. 2564
ติดตั้งที่: กลุ่มแปรรูปหมูย่าง
วันที่เริ่มใช้: 10 มี.ค. 2564
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ที่ 4 ต. นาโยงเหนือ อ. นาโยง จ. ตรัง

วิจัยแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเทคโนโลยีเตาชีวมวลสำหรับการผลิตหมูย่างที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน