เครื่องกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด
ประเภท: นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
มูลค่า: 40,000 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ สหพงศ์ สมวงศ์
นวัตกร:
วันที่ติดตั้ง: 15 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด ตำบลรำแดง
วันที่เริ่มใช้: 15 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด ตำบลรำแดง ต. รำแดง อ. สิงหนคร จ. สงขลา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนดให้ได้จำนวนผลผลิตที่มากขึ้น