เครื่องขึ้นรูปขนมขาไก่จากมันสำปะหลัง
ประเภท: นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
มูลค่า: 50,000 บาท
อายุการใช้งาน: 5 ปี
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ ศรีวิทยากูล
นวัตกร:
วันที่ติดตั้ง: 23 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย
วันที่เริ่มใช้: 23 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย ต. ท่าข้าม อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่จากมันสำปะหลัง