ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนอย่าง ยั่งยืน
ประเภท: นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
มูลค่า: -
อายุการใช้งาน: 5 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ เกสรา เพชรกระจ่าง
นวัตกร: นริธร แสงทอง
วันที่ติดตั้ง: 25 ก.พ. 2564
ติดตั้งที่: ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
วันที่เริ่มใช้: 25 ก.พ. 2564
พื้นที่ใช้งาน: เขารูปช้าง ต. เขารูปช้าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนอย่าง ยั่งยืน