เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหาร
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 120,000 บาท
อายุการใช้งาน: 10 ปี
นักวิจัย: รองศาสตราจารย์ ชาตรี หอมเขียว
นวัตกร: นางแช่ม เพ็ชรจันทร์
วันที่ติดตั้ง: 20 ต.ค. 2562
ติดตั้งที่: วิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา
วันที่เริ่มใช้: 20 ต.ค. 2562
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งตะเซะ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง

ใช้อัดขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่าง ๆ