เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนร่วมพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 70,000 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐานวิทย์ แนมใส
นวัตกร: นายพงศ์ไท เพชรศรีสังข์
วันที่ติดตั้ง: 15 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: วิสหกิจโหนดศิลป บ้านคลองลัง
วันที่เริ่มใช้: 15 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ 3 บ้านคลองลัง ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ. สงขลา

ใช้ในกระบวนอบแห้ง ใบตาลโตนดและผลิตภัณฑ์จักสานตาลโตนดเป็นหลัก ซึ่งสามารถอบแห้งได้ตลอดทุกฤดูกาลของพื้นที่ภาคใต้