นวัตกรรมเครื่องอัดน้ำตาลโตนดผงอัดแท่ง
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 50,000 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ จรัญ ธรรมใจ
นวัตกร: นางดำ คล้ายสีนวล
วันที่ติดตั้ง: 1 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองฉนวน
วันที่เริ่มใช้: 1 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองฉนวน ต. ชุมพล อ. สทิงพระ จ. สงขลา

ผลิตภัณฑ์ใหม่