นวัตกรรมเครื่องอบแห้งระบบฮีทปั๊มร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ (ต.ท่าหิน)
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 80,000 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐานวิทย์ แนมใส
นวัตกร: นางสาวชญานิศ คงสุวรรณ์
วันที่ติดตั้ง: 1 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: วิสาหกิจชุมชนโหนดศิลป บ้านทองลัง
วันที่เริ่มใช้: 1 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: วิสาหกิจชุมชนโหนดศิลป บ้านทองลัง ต. ท่าหิน อ. สทิงพระ จ. สงขลา

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต