นวัตกรรมระบบกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด (ต.รำแดง)
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 50,000 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ สหพงศ์ สมวงศ์
นวัตกร:
วันที่ติดตั้ง: 1 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์วิถีวัฒนาธรรมโหนดนาไผ่คนและแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านรำแดง
วันที่เริ่มใช้: 1 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์วิถีวัฒนาธรรมโหนดนาไผ่คนและแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านรำแดง ต. รำแดง อ. สิงหนคร จ. สงขลา

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต