ระบบต้มฆ่าเชื้อ อัดแก๊ส บรรจุและปิดฝาขวดเครื่องดื่ม
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 60,000 บาท
อายุการใช้งาน: 10 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ จรัญ ธรรมใจ
นวัตกร: นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ
วันที่ติดตั้ง: 20 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: หมู่ที่ 6 บ้านควนขี้แรด
วันที่เริ่มใช้: 20 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ที่ 6 บ้านควนขี้แรด ต. พะตง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

เพื่อผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำไซเดอร์ผสมแก๊ส