เครื่องคัดขนาดลูกเดือย
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 25,000 บาท
อายุการใช้งาน: 10 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ จรัญ ธรรมใจ
นวัตกร: นายเตือน พันธ์เกตุ
วันที่ติดตั้ง: 30 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: สหกรณ์การเกษตรอำเภอนาโยง จ.ตรัง
วันที่เริ่มใช้: 30 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: สหกรณ์การเกษตรอำเภอนาโยง จ.ตรัง ต. ละมอ อ. นาโยง จ. ตรัง

คัดขนาดลูกเดือยเพื่อกำหนดราคาขายที่สูงขึ้น