ตู้อบใบจากด้วยโอโซน
ประเภท: นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
มูลค่า: 25,000 บาท
อายุการใช้งาน: 10 ปี
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล โพชกำเหนิด
นวัตกร: นางสุจินต์ ไข่ริน
วันที่ติดตั้ง: 1 มี.ค. 2562
ติดตั้งที่: วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง
วันที่เริ่มใช้: 1 มี.ค. 2562
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ที่ 5 บ้านนายอดทอง ต. วังวน อ. กันตัง จ. ตรัง

สำหรับอบใบจากและติหมาใบจากเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา