นวัตกรรมเครื่องผ่ากะลาผลตาลโตนด
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 50,000 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพงค์ บุญช่วยแทน
นวัตกร: นพ.ประภาส ขำมาก
วันที่ติดตั้ง: 1 มิ.ย. 2564
ติดตั้งที่: กลุ่มแปรรูปตาลโตนดคลองรี
วันที่เริ่มใช้: 1 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: กลุ่มแปรรูปตาลโตนดคลองรี ต. คลองรี อ. สทิงพระ จ. สงขลา

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต